இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் (Happy New Year)


2013_TamilNewYear

இந்த இரண்டாயிரத்து பதின்மூன்றாம் ஆண்டு புது வருஷம் “விஜய வருஷம் ” என்று சொல்லபடுகிறது.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s